Przydział Akcji serii C

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 15 listopada 2023 roku dokonał przydziału w związku z prowadzoną ofertą publiczną nie więcej niż 366.666 akcji zwykłych na okaziciela serii C _”Akcje Oferowane”_.

Zarząd Spółki przydzielił 89.996 _słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć_ Akcji Oferowanych o jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 10,00 zł _słownie: dziesięć złotych 00/100_. Złożone zapisy obejmowały łącznie 89.996 _słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć_ Akcji Oferowanych.

Oferta publiczna Akcji Oferowanych prowadzona była na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki _”Uchwała Emisyjna”_.