Pozyskanie przez Emitenta kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent” lub „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 z dnia 1 października 2021 roku _dot. przyjęcia strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2022 – 2023_ informuje o pozyskaniu przez Emitenta kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przygotowaniu projektu mającego na celu opracowanie narzędzia w obszarze cyberbezpieczeństwa _dalej „Projekt”_.

Na skutek powyższego Zarząd Emitenta dokonał analizy możliwości finansowania Projektu, w wyniku której, celem zmniejszenia ryzyk mających wpływ na zachowanie bieżącej płynności finansowej Spółki, podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały dot. podwyższenia kapitału zakładowego zostanie opublikowane przez Spółkę w dniu 25 października 2021 r. za pomocą właściwych raportów bieżących.

W wyniku podjętej przez Zarząd analizy powstał dokument, który ma na celu przedstawienie aspektów związanych z decyzją Zarządu o sposobie finansowania ww. projektu. Dokument ten Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż pozyskanie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa przez Spółkę, stanowi kamień milowy w realizacji strategii Emitenta, której celem jest wpisanie się w światowe trendy technologiczne, m.in. poprzez rozszerzenie oferty Spółki o narzędzia w obszarze security.

O kolejnych etapach realizacji strategii Emitenta, Emitent poinformuje w bieżących raportach Spółki