Powołanie osoby nadzorującej SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

 Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje, iż w związku z informacją o złożonej rezygnacji przez Pana Wojciecha Matczaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w dniu 23 września 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania w drodze kooptacji Pana Arkadiusza Michała Semczak w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, spełniający wymagania określone w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Postawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu