Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – EBI 1/2024

Zarząd Sedivio S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2024 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 289.499,60 zł do kwoty nie niższej niż 289.499,70 zł i nie wyższej niż 304.499,60 zł to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 15.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Nowej Emisji”).

Jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona na poziomie 10,00 zł.

Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (w ramach subskrypcji prywatnej), tj. na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone tylko wkładami pieniężnymi. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana na kapitał zapasowy.

Podwyższenie kapitału zostało dokonane w granicach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego mocą § 10a Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz na cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji w wysokości 10,00 zł za każdą akcję mocą uchwał podjętych w dniu 10 stycznia 2024 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu