Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji serii D:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 10.01.2024 – 24.06.2024


2) Data przydziału akcji: Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D wartości nominalnej 0,10 zł


4) Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. Oferta została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie były składane zapis, które mogłyby podlegać redukcji.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej subskrybowano i opłacono 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D wartości nominalnej 0,10 zł. W związku z trybem oferty, nie był dokonywany formalny przydział akcji serii D


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 10,00 zł za jedną akcję serii D
6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje serii D zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi, tj. wpływami na rachunek bankowy Spółki.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte z 4 osobami. Z uwagi na prywatny charakter subskrypcji nie były składane zapisy na akcje serii D


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte z 4 osobami. Z uwagi na prywatny charakter subskrypcji nie był dokonywany przydział akcji serii D


8a) Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: podmioty którym przydzielono akcje serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Spółka nie jest obecnie w stanie określić pełnej wysokości kosztów, które zostaną zaliczone do kosztów emisji i podaje do wiadomości wyłącznie informacje o już rozpoznanych kosztach tego rodzaju. Informację o pełnej wysokości kosztów, które zostaną zaliczone do kosztów emisji Spółka przekaże osobnym raportem.

Obecnie rozpoznane przez Spółkę koszty tego rodzaju wynoszą 20.000 zł, w tym
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 20.000 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów.
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy
d) promocji oferty: Nie dotyczy
e) metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki nad wartością nominalną akcji („agio”), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
Karol Maatczak – Członek Zarządu