Podpisanie umowy ramowej

W nawiązaniu do przyjętej i ogłoszonej dnia 1 października 2021 r. strategii na lata 2022-2023 spółki Sedivio S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ Zarząd Spółki informuje o postępach prac w zakresie budowy kompetencji w obszarze nowoczesnych technologii, jakim jest IoT _ang. Internet of Things – „internet rzeczy”_.

Zarząd SEDIVIO z satysfakcją odnotowuje osiągnięcie istotnego kamienia milowego w tym obszarze poprzez podpisanie umowy ramowej _dalej: „Umowa”_. Storną umowy ramowej jest Emitent i spółka, która od ponad 25 lat, dostarcza innowacyjne rozwiązania i produkty dla bloków operacyjnych, instaluje sale operacyjne oraz produkuje wyroby medyczne dla szpitali na całym świecie _”Zleceniodawca”_. Przedmiotem umowy ramowej jest przeprowadzenie przez Emitenta na rzecz Zleceniodawcy działań związanych z wytwarzaniem oprogramowania oraz usługami IT w zakresie dotyczącym posiadanego przez Zleceniodawcę oprogramowania do zarządzenia inteligentną salą operacyjną w firmie w obszarze medycznym.

Zgodnie z zawartą Umową prace będą realizowane na podstawie zleceń określających, m.in. zakres prac i wysokość wynagrodzenia _dalej „Zlecenie”_. Wysokość wynagrodzenia będzie ustalana przy uwzględnieniu oszacowanej ilości roboczogodzin przez Emitenta. W przypadku gdy wykonanie danego Zlecenia przekroczy ustalony w zleceniu limit godzin, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Zleceniobiorcy, jednakże wynagrodzenie to może być wyższe maksymalnie o 15% wobec pierwotnie wskazanej w Zleceniu kwoty wynagrodzenia. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.