Podpisanie umowy ramowej

Zarząd EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o podpisaniu z S&T Services Polska sp. z o. o. _”Kontrahent”_ umowy ramowej współpracy, której przedmiotem jest świadczenie przez Emitenta jako podwykonawcy Kontrahenta usług związanych z projektowaniem, wdrażaniem, serwisowaniem systemów informatycznych w związku z projektami realizowanymi przez Kontrahenta na rzecz jego klientów _dalej: „Umowa”_.

Zgodnie z zawartą Umową Emitent zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Kontrahenta usług informatycznych na podstawie pisemnych zamówień, w których określony zostanie szczegółowy przedmiot zlecanych usług oraz pracochłonność. Umowa ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia Emitenta w zakresie objętym Umową będzie uzależniona od liczby przepracowanych osobogodzin, poświęconych realizacji danego zamówienia. Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy.

Zgodnie z zawartą umową Emitent został w szczególności zobowiązany do przestrzegania zakazu konkurencji przez czas trwania danego zamówienia jak i przez okres 12 miesięcy od jego zakończenia tj. Emitent nie może na żadnej podstawie prawnej pośrednio czy też bezpośrednio świadczyć pracy/usług/wykonywać dzieła dla klienta Kontrahenta objętego zamówieniem. Złamanie powyższego zakazu zostało zabezpieczone karą umowną z możliwością dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne, czy prawo odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. otrzymał od Kontrahenta pierwsze zamówienie na wykonanie prac programistycznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym zamówieniu. Szacowana wartość zamówienia wynosi 302.400 _trzysta dwa tysiące czterysta_ zł netto.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie Art. 7 Rozporządzenia MAR ze względu na jej znaczenie dla wyników finansowych Emitenta.