Podpisanie umowy podwykonawczej

Zarząd EC2 S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o przyjęciu propozycji współpracy i zawarciu ze spółką Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. _”Pentacomp”, „Zamawiający”_ umowy podwykonawczej _”Umowa”_ w ramach realizacji przez Pentacomp kontynuacji zamówienia publicznego na „Świadczenie Usług wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu i rozwoju Systemów teleinformatycznych”, realizowanego dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie _”CSIOZ”_.

Emitent zobowiązał się w ramach Umowy do świadczenia – jako podwykonawca Pentacomp – usług w ramach prowadzonych przez CSIOZ projektów. Zadania Emitenta w ramach udzielanych zleceń będą realizowane w szczególności, lecz nie tylko w zakresie analizy, projektowania, wsparcia w wytworzeniu, modyfikacji aplikacji i systemów teleinformatycznych oraz integracji z zewnętrznymi systemami.

Umowa będzie realizowana na podstawie pisemnych zleceń. Jednostką rozliczeniową zlecenia będzie jedna roboczogodzina. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia Emitenta będzie stanowiła iloczyn zrealizowanych i odebranych roboczogodzin i wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę w kwocie 141,45 zł _słownie złotych: sto czterdzieści jeden złotych 45/100_ brutto. Strony określiły maksymalną kwotę wynagrodzenia Emitenta na kwotę 3 200 000,00 zł _słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych_ brutto.

Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację prac przez CSIOZ lecz nie później niż do 31 grudnia 2020r.

Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne, czy prawo odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie Art. 7 Rozporządzenia MAR ze względu na znaczną wartość Umowy w skali Spółki oraz jej znaczenie dla wyników finansowych Emitenta.