Podpisanie umowy podwykonawczej EC2 S.A.

Podpisanie umowy podwykonawczej EC2 S.A. (PLEC20000010)

 

Zarząd EC2 S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje o przyjęciu propozycji współpracy i zawarciu ze spółką Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. „Pentacomp”, „Zamawiający” umowy podwykonawczej „Umowa”

w ramach realizacji przez Pentacomp kontynuacji zamówienia publicznego na „Świadczenie Usług wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu i rozwoju Systemów teleinformatycznych”, realizowanego dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie „CSIOZ”.

Emitent zobowiązał się w ramach Umowy do świadczenia – jako podwykonawca Pentacomp – usług w ramach prowadzonych przez CSIOZ projektów. Zadania Emitenta w ramach udzielanych zleceń będą realizowane w szczególności, lecz nie tylko w zakresie analizy, projektowania, wsparcia w wytworzeniu, modyfikacji aplikacji i systemów teleinformatycznych oraz integracji z zewnętrznymi systemami.

Umowa będzie realizowana na podstawie pisemnych zleceń. Jednostką rozliczeniową zlecenia będzie jedna roboczogodzina. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia Emitenta będzie stanowiła iloczyn zrealizowanych i odebranych roboczogodzin i wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę w kwocie 141,45 zł słownie złotych: sto czterdzieści jeden złotych 45/100 brutto. Strony określiły maksymalną kwotę wynagrodzenia Emitenta na kwotę 3 200 000,00 zł słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych brutto.

Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację prac przez CSIOZ lecz nie później niż do 31 grudnia 2020r.

Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne, czy prawo odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie Art. 7 Rozporządzenia MAR ze względu na znaczną wartość Umowy w skali Spółki oraz jej znaczenie dla wyników finansowych Emitenta.