Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Spółki

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Spółki

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Karola Matczaka oraz Doroty Matczak _”Zawiadamiający”_ złożone w trybie art. art. 87 ust. 1 pkt. 5_ i 6_ w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.