Raport roczny Spółki za rok 2022 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 6/2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2022.

 

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;

4. Raport Roczny.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect”.

 
  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak – Członek Zarządu