Raport roczny Spółki za rok 2021 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.

Załączniki:
1. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;
4. Raport Roczny.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect”.

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu