Raport roczny Spółki za rok 2020 EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowe-go;

4. Raport Roczny.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu