Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku – EBI 8/2024

 Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za I kwartał 2023 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 5/2023 w dniu 12 maja 2023 roku, poprzez podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Concept Masters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. w pozycjach zestawienia zmian w kapitale własnym:

– I. Kapitał własny na początek okresu (BO) – prawidłowa wartość – 53.162,24 zł (poprzednio: 4. 634,03 zł)
– I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach – prawidłowa wartość – 53.162,24 zł (poprzednio: 4.634,03 zł).

Pozostała treść raportu za I kwartał 2023 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu