Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za I kwartał 2021 roku (dalej „Raport”), który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 4/2021.Emitent dokonał korekty rozdziału X Raportu w zakresie informacji o strukturze akcjonariatu Emitenta. W miejsce nieprawidłowej informacji o tym, że Pan Ryszard Zawieruszyński jest akcjonariuszem posiadającym 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zamieszczono poprawną informację o tym, że Pan Karol Bytner jest akcjonariuszem posiadającym 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Skorygowany Raport stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu