Korekta raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2021 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

 Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 10 lutego 2022 roku.

Wykaz zmian do skorygowanego raportu Spółki za IV kwartał 2021 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. Spółka dokonała również zmiany graficznego sposobu prezentacji danych. Pozostała treść raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku nie uległa zmianie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje ponownie pełną treść skorygowanego raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect”.

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu