Korekta raportu okresowego Spółki za I kwartał 2022 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 4/2023

 Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego Spółki za I kwartał 2022 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 3/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, poprzez przedstawienie prawidłowych wartości wskazanych w sprawozdaniu finansowym Emitenta na dzień 31 marca 2022 roku.

Wykaz zmian do skorygowanego raportu Spółki za I kwartał 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostała treść raportu okresowego za I kwartał 2022 roku nie uległa zmianie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu