Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki. EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki.

 

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewelina Stygar – Jarosińska, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

10. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

12. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Proponowana zmiana Statutu Spółki:

– dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego.”.

 

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu