Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu 30 czerwca 2023 roku zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez Pana Karola Matczaka – Członka Zarządu Emitenta o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych w dniu 28 czerwca 2023 roku.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.