Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.

 Zarząd EC2 S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 5 marca 2021 roku umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta z B-Think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4063 („Firma audytorska”).

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz 2021.

Wybór Firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz 2021, został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu